Oznakowanie stref niebezpiecznych w magazynach

Zasady oznaczania miejsc niebezpiecznych (a do takich zaliczają się niektóre strefy w magazynach) uregulowano w dziale II Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Strefy niebezpieczne w magazynach

W art. 6 zapisano, że wszystkie miejsca niebezpieczne powinny zostać oznaczone znakami bezpieczeństwa (zgodnymi z Polskimi Normami) oraz kolorowymi oznaczeniami (np. żółtymi liniami, czarno – żółtymi pasami). Dopuszczalne jest również stosowanie innych metod (np. wygrodzeń), jeżeli nadzór BHP uzna, że zastosowane oznakowanie nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Barierki są obowiązkowe na ciągach transportowych i drogach, na które mogliby wtargnąć piesi.

Wśród metod oznaczania stałych miejsc niebezpiecznych (np. rampy załadunkowej) najczęściej wybieraną jest oznakowanie przy pomocy taśm naklejanych na posadzkę, stopnie lub niskie stropy. Przy strefach tymczasowych (tworzonych np. na czas przenoszenia towarów wózkiem widłowym na danym obszarze) stosuje się barierki, pachołki, łańcuchy, separatory (w tym m.in. kasety ścienne) lub słupki z PCV. Pozwalają one w kilka minut zamknąć ciągi komunikacyjne i zabezpieczyć strefę niebezpieczną, jak również szybko ją zlikwidować po zakończeniu prac.

Sposób wygradzania miejsc niebezpiecznych należy każdorazowo dobrać do warunków panujących w konkretnym zakładzie pracy oraz zagrożeń, jakie się w nim pojawiają. Podstawowym kryterium doboru jest funkcjonalność (wybierać należy te metody, które najlepiej zabezpieczają przed ryzykiem). Nie należy również zapominać, że wszelkie zmiany (np. w organizacji pracy) powinny zostać poprzedzone odpowiednimi kursami BHP, podczas których pracownicy będą mogli się zapoznać z nowymi przepisami, a także poznać związane ze zmianami ryzyko zawodowe i sposoby jego minimalizowania. Poprawie bezpieczeństwa pracowników (oprócz obowiązkowych szkoleń wstępnych i okresowych) ma również służyć regularny nadzór BHP nad właściwym zabezpieczaniem stref niebezpiecznych i przestrzeganiem regulaminów obowiązujących w firmie.