Odszkodowanie za wypadek przy pracy może zależeć od przestrzegania zasad BHP

Wypadek przy pracy definiowany jest jako nagłe wydarzenie, które skutkuje urazem lub śmiercią pracownika. Musi mieć ono charakter zewnętrzny i mieć związek z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi lub wydarzyć się w drodze na miejsce wykonywania tych obowiązków (gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy).

Odszkodowanie za wypadekOsoba poszkodowana na skutek wypadku przy pracy może się starać o odszkodowanie za utratę zdrowia. Prawo to mają również bliscy pracownika, który poniósł śmierć w takim wypadku. Sąd, badając sprawę, bierze pod uwagę wszystkie przesłanki, które mogły spowodować wydarzenie oraz miały wpływ na jego przebieg i charakter. Oznacza to, że przede wszystkim analizowana jest sytuacja i okoliczności wystąpienia zdarzenia oraz ryzyko, z jakim wiązało się wykonywanie określonych czynności. Sąd bierze również pod uwagę przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę (m.in. sprawdzając czy nadzór BHP był sprawowany w sposób właściwy, czy pracownicy mieli dostęp do odpowiednich środków ochrony osobistej i zbiorowej oraz byli przeszkoleni w ramach obowiązkowych kursów BHP, dostosowanych do zagrożeń, z którymi się spotykali). Jeżeli pracodawca nie dopełnił tych obowiązków, a to wpłynęło na wystąpienie wypadku przy pracy, wówczas wina jest po jego stronie.

Winą za wypadek przy pracy może być również częściowo obarczony pracownik. W sytuacjach, kiedy swoim zachowaniem świadomie powoduje zagrożenie dla własnego zdrowia i życia (np. nie ubierając okularów ochronnych, nie zabezpieczając się przed upadkiem przy pracach na wysokości, ignorując organizację pracy i zalecenia nadzoru BHP), sąd może zadecydować o obniżeniu wysokości odszkodowania, argumentując, że pracownik przyczynił się do zaistnienia wypadku przy pracy, w którym sam został poszkodowany. Stanowisko takie wyraził Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r. (I ACa 1001/13), uznając niezastosowanie się pracownika do instrukcji BHP i obowiązujących reguł BHP za przyczynienie się do spowodowania wypadku przy pracy. Stanowiło to wystarczającą przesłankę do obniżenia o 50% wysokości przyznanego odszkodowania za śmierć poniesioną w tym wypadku.