Odpowiedzialność przedsiębiorcy na zasadzie ryzyka

Zgodnie z art. 435 KC przedsiębiorca, który prowadzi na własny rachunek firmę, na zasadzie ryzyka odpowiada za szkodę wyrządzoną przez działalność tej firmy. Szkoda może dotyczyć mienia lub osoby. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności jedynie wtedy, gdy szkoda była spowodowana działaniem siły wyższej lub powstała w wyniku winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie jest on odpowiedzialny.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy na zasadzie ryzyka

W praktyce ten przepis jest stosowany również w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiedniej profilaktyki w zakresie BHP. Dotyczy ona zarówno właściwego przygotowania, wyposażenia miejsca pracy, odpowiednich szkoleń dla pracownika jak również nadzoru nad wykonywaną przez niego pracą.

Zgodnie z orzecznictwem SN (m.in. wyrok z 10 października 2019 r., sygnatura akt I PK 137/18) nawet lekkomyślne zachowanie pracownika nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności. Pomimo tego, że pracownik używał sprzętu budowlanego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, niezabezpieczonego i nie wykonywał swojej pracy zgodnie z informacjami przekazanymi mu na szkoleniach BHP, pracodawca ponosi częściową odpowiedzialność za wypadek przy pracy. Odpowiada na zasadzie ryzyka, ponieważ nie zapewnił wystarczającego bezpieczeństwa pracy: nie powołał brygadzisty, który sprawowałby nadzór nad pracownikami i sposobem wykonywania przez nich pracy.