Klasyfikacja ADR- zmiany w 2021r.

Przewożenie towarów niebezpiecznych zostało uregulowane w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Zawarty w niej spis towarów ADR jest co dwa lata uaktualniany.

Przepisy ADR

Umowa genewska:

Przewożenie towarów niebezpiecznych ADR
  • ustala zasady przewożenia towarów niebezpiecznych,
  • określa obowiązki i wymogi szkoleniowe osób przewożących takie towary,
  • przedstawia klasyfikację towarów ADR wraz z przepisami szczególnymi dotyczącymi poszczególnych klas,
  • informuje o wymaganiach dotyczących opakowań, pojemników, kontenerów i cystern oraz o badaniach, którym powinny zostać poddane,
  • informuje o wymaganiach dotyczących konstrukcji pojazdów i wyposażenia,
  • opisuje procedury załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem
  • wprowadza oznaczenia transportów zawierających ADR

W umowie znaleźć można również przepisy dotyczące kontroli, ograniczeń w transporcie (wprowadzanych przez władze krajowe) oraz wyłączenia stosowania przepisów umowy.

Zmiany – klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

W umowie znajduje się wyliczenie materiałów niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu, jak również tych, których przewozić nie wolno. Każdy jest opisany specjalnym kodem UN. Umowa jasno precyzuje zasady klasyfikowania towarów do poszczególnych grup.

Zestawienie zawiera opisy konkretne (precyzyjnie wskazujące na związek chemiczny lub towar) oraz ogólne grupy towarów. Zasadą jest, by w pierwszej kolejności przyporządkowywać przewożone towary do najbardziej szczegółowych, a – w przypadku, gdy nie jest to możliwe – do grup ogólnych. W sytuacjach wątpliwych warto sięgnąć po kartę charakterystyki, gdzie zawarte są informacje o tym, czy dany towar podlega przepisom umowy o ADR. Jeśli tak, wówczas w karcie znajdzie się jego kod UN i informacje dotyczące przewozu i pakowania.

Towary niebezpieczne ujęto w 9 klas (niektóre z nich mają podkategorie). Każda jest opisana wraz z zagrożeniem jakie stwarza w transporcie.

klasaopis
1Materiały i przedmioty wybuchowe
2Gazy
3Materiały ciekłe zapalne
4.1Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2Materiały samozapalne
4.3Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
5.1Materiały utleniające
5.2Nadtlenki organiczne
6.1Materiały trujące
6.2Materiały zakaźne
7Materiały promieniotwórcze
8Materiały żrące
9Różne materiały i przedmioty

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych jest aktualizowana co dwa lata. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2021 roku.